Historia biblioteki w Zgłobicach

Biblioteka Publiczna w Zgłobicach rozpoczęła swoją działalność w 1948 roku jako Gminna Biblioteka Publiczna w Mościcach, bowiem tam mieściła się Gminna Rada Narodowa, przy której z inicjatywy Powiatowej Biblioteki powołano poprzedniczkę zgłobickiej biblioteki. Powstające wówczas biblioteki miały charakter instytucji samorządowych, choć tamten samorząd trochę różnił się od obecnego. Odpowiedzialność za utrzymanie bibliotek spoczywała zarówno na budżecie centralnym jak i na budżetach lokalnych. Do gmin należało utrzymanie lokali i pensje bibliotekarzy zaś budżet państwa za pośrednictwem bibliotek powiatowych zaopatrywał gminne placówki w księgozbiory. Pieniądze na potrzeby biblioteki Gmina Mościce po raz pierwszy zaplanowała w budżecie w roku 1947. Była to kwota 36000 zł a powiatowa biblioteka przekazała pierwszą partię książek – około 50 woluminów. Jednak biblioteka nie rozpoczęła działalności od razu. Pierwszy zapis w księdze inwentarzowej GBP w Mościcach nosi datę 4 czerwca 1948 r. a oficjalna uroczystość otwarcia miała miejsce 31 października 1948 r. Uroczystość była podniosła, z orkiestrą i odśpiewaniem „Roty”, ale dzień powszedni biblioteki był bardzo skromny. Pomieszczenie na swoją działalność biblioteka znalazła w siedzibie Gminnej Rady Narodowej, zajmując pokój o powierzchni 25 m, wspólnie z „referatami”: rolnym, podatkowym, oraz USC. W praktyce bibliotekę stanowiły dwie szafy, w których znalazło się około 200 książek. Prowadziła ją Pani Anna Chmielowska, pracownik GRN. W pierwszym roku działalności do biblioteki zapisało się bez mała 200 czytelników. Taki był początek naszej biblioteki. W 1950 roku, gdy na miejsce Pani Anny Chmielowskiej została zatrudniona Pani Maria Wszołek biblioteka liczyła blisko 2000 woluminów, a liczba czytelników wynosiła ponad 300 osób. W roku następnym nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku kierownika GBP. W tym czasie kierownikiem  została Pani Maria Zięba, która tą funkcję pełniła do roku 1964.
      W roku 1954 nowa reforma administracyjna z 25 września zastąpiła dotychczasowy 4-stopniowy podział (województwo, powiat, gmina, gromada ) strukturą 3-stopniową (województwo, powiat, gromada).  W miejsce ok. 3 000 gmin i 40 000 gromad utworzono ok. 8 000 znacznie powiększonych gromad. W wyniku tego podziału w styczniu 1955 roku biblioteka otrzymała miano biblioteki gromadzkiej i przeniesiona została do Zbylitowskiej Góry. Tym razem szafy z książkami umieszczono na korytarzu tamtejszego Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Księgozbiór liczył wtedy  4 150 woluminów. Pod względem warunków lokalowych nie była to zmiana korzystna, ale bezpośredni kontakt ze szkołą wpłynął na wzrost liczby czytelników. Od tej pory na szerszą skalę rozwijała się praca
z młodzieżą szkolną.
      W sierpniu 1961 roku biblioteka trafia do Zgłobic. Tu wreszcie otrzymuje własne, odrębne pomieszczenie, gdzie może być gospodarzem i zapraszać do siebie czytelników. Szybko powstało Koło Przyjaciół Biblioteki, najmłodsi zyskali możliwość spotkań w kółkach zainteresowań: plastycznym i recytatorskim. Coraz więcej ludzi zaczęło systematycznie odwiedzać bibliotekę. Aby ułatwić im dostęp do książki, biblioteka uruchomiła dwa swoje punkty biblioteczne: w Koszycach Wielkich i Zbylitowskiej Górze. W lutym 1964 roku Pani Maria Zięba przeszła do pracy w bibliotece Zakładów Azotowych, a jej miejsce zajęła Pani Stefania Śliwińska. Rozpoczął się następny, blisko dwudziestoletni rozdział w historii biblioteki. W dalszym ciągu biblioteka zwracała się przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Skupieni przy niej młodzi „plastycy” i „modelarze” zdobywali nagrody i wyróżnienia na przeglądach twórczości dziecięcej. Nie zabrakło też twórców dorosłych. Stałym czytelnikiem i przyjacielem biblioteki był miejscowy poeta Wojciech Nosal, którego wiersze za pośrednictwem kierowniczki biblioteki trafiły na łamy „Wieści” i „Tygodnika Kulturalnego”. W bibliotece gościli literaci : m.in. Julian Kawalec, Maria Wardasówna, Natalia Rolleczek, Wanda Zakrzewska  i inni.   
       W roku 1973 w związku z kolejną reformą administracji publicznej (likwidacja gromad, nowe granice gmin) biblioteka w Zgłobicach stała się na powrót biblioteką gminną, działającą na terenie gminy Tarnów. Podporządkowane jej zostały jako filie dwie dotychczasowe biblioteki gromadzkie: w Tarnowcu i w Woli Rzędzińskiej. Tę strukturę organizacyjną – zachowaną zresztą do dziś – uzupełniono punktami bibliotecznymi zlokalizowanymi w różnych miejscach na terenie gminy. Zmiana statusu i poszerzenie zadań biblioteki stało się okazją do zwiększenia w niej zatrudnienia. W maju 1973 roku rozpoczęła pracę w zgłobickiej bibliotece na stanowisku bibliotekarza – Teresa Śledź. Dwuosobowa obsada pozwoliła na dalszy rozwój form pracy z czytelnikiem. Nawiązano współpracę z miejscową szkołą, Kołem Gospodyń, Ochotniczą Strażą Pożarną, Klubem Rolnika i innymi organizacjami.
       Przez następne lata GBP GT w Zgłobicach plasowała się w czołówce bibliotek województwa pod względem osiąganych wyników czytelniczych i była przykładem aktywności w środowisku. Dowodzi tego fakt, że w latach 70-tych Biblioteka Wojewódzka właśnie tu w Zgłobicach – w 1977r , a następnie w 1979 i 2004r. w filii w Tarnowcu – zorganizowała seminaria szkoleniowe dla kierowników gminnych bibliotek z powiatu tarnowskiego, aby pokazać osiągnięcia naszych bibliotek. W pierwszej połowie lat 80-tych w bibliotece nastąpiły zmiany personalne. W związku z przejściem na emeryturę przestała kierować biblioteką Pani Stefania Śliwińska.
Od lipca 1983 roku Teresa Śledź objęła stanowisko kierownika GBP GT. W kwietniu roku następnego do pracy w bibliotece przyszła Pani Jolanta Markowicz. Dekada lat 80-tych to dla bibliotek publicznych czas nie najlepszy. Postępująca inflacja i w końcu urynkowienie cen książek sprawiły, że ograniczenia finansowe stały się najpoważniejszą barierą w działalności bibliotek. Likwidacji uległy dwie połówki etatów bibliotecznych w Tarnowcu i w Woli Rzędzińskiej. Trudności nie ominęły także GBP GT w Zgłobicach ale nie były tak dotkliwe jak w innych bibliotekach. Biblioteka w Zgłobicach szybko znalazła sojuszników wśród władz gminnych zwłaszcza w osobie Naczelnika Gminy Pana Ryszarda Półtoraka, jak i w środowisku w osobie sołtysa wsi Zgłobice Pana Mieczysława Iwańca oraz radnych. W tym  czasie ze środków gminnych i Rady Sołeckiej w Zgłobicach rozbudowano lokal biblioteczny. GBP GT uzyskała dwa dodatkowe pomieszczenia i zaplecze socjalne.
        Reforma samorządowa z 1990 r. spowodowała następną – jak dotąd ostatnią – zmianę statusu gminnych bibliotek. Biblioteki znów stały się placówkami samorządowymi. GBP GT w Zgłobicach weszła w tą nową rzeczywistość bez większych problemów, co także wyróżnia ją spośród wielu innych bibliotek w województwie. Efektem współpracy z władzami samorządowymi gminy jest m.in. poprawa bazy lokalowej w obydwu filiach: w 1992 roku – remont budynku i większa powierzchnia lokalowa filii w Woli Rzędzińskiej, w 1993 – remont dodatkowe  pomieszczenie na czytelnię w Tarnowcu. Systematycznie modernizowane są pomieszczenia biblioteki w Zgłobicach i doposażą się ją w niezbędny sprzęt. W 1995 roku w bibliotece pojawiają się pierwsze komputery, drukarki i kserokopiarka. Nasza biblioteka staje się chlubą nie tylko dla mieszkańców Zgłobic i okolicy ale i dla całej gminy. W roku 1999 uruchomiono program biblioteczny MAK i rozpoczęto tworzenie komputerowej bazy danych o zbiorach naszej biblioteki. Oprócz swojej podstawowej działalności jaką jest gromadzenie udostępnianie zbiorów biblioteka prowadzi również działalność kulturalno – oświatową. Do form działalności oświatowej cieszącej się od wielu lat największym zainteresowaniem należą prowadzone w naszych bibliotekach lekcje biblioteczne dla różnych grup wiekowych. Pracy biblioteki cały czas towarzyszą tematyczne i jubileuszowe wystawy, które przypominają o ważniejszych wydarzeniach literackich. Odbywa się wiele spotkań  z pisarzami: Małgorzatą Musierowicz i poetką  Józefą Frysztakową. A zapraszany przez nas literat Andrzej Grabowski gościł prawie we wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie.  Z myślą o dzieciach w roku 2001 zaadaptowano pomieszczenie magazynowe na wspaniałą i niezwykle kolorową  wypożyczalnię dla dzieci.
      W roku 2003 biblioteka zyskała dostęp do Internetu a w roku 2004 otwarto pierwszą w Gminie Tarnów czytelnię internetową z trzema stanowiskami komputerowymi przeznaczonymi dla naszych czytelników. W 2004 zatrudniono dodatkowo jedną osobę Panią Ewę Kubisztal i wydłużono godziny otwarcia zgłobickiej biblioteki do 10 godzin dziennie. Pod koniec tego samego roku otwarto druga czytelnię internetowa tym razem w  Woli Rzędzińskiej, która powstała dzięki pomocy ówczesnych radnych Pani Barbary Broda i Pana Mieczysława Nytko. W następnym roku otwarto czytelnię internetową w bibliotece w Tarnowcu. Tym samym wszystkie biblioteki publiczne w Gminie Tarnów maja już czytelnie internetowe co jest naszą dumą i dużym sukcesem. W 2006 roku zatrudniono nowego pracownika Pana Andrzeja Rój, którego zadaniem jest wprowadzanie zbiorów bibliotecznych do elektronicznej bazy danych, co umożliwi szybsze udostępnienie elektronicznego katalogu zbiorów szerokiej rzeszy zainteresowanych osób. Na koniec roku 2006 wprowadzonych zostało 14 227 książek w bibliotece w Zgłobicach, 4 800 książek w Tarnowcu i 3 975 w Woli Rzędzińskiej.
9 maja 2007 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Ks. Jana Twardowskiego Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy Tarnów i poświęcenia tablicy pamiątkowej. Odsłonięcia tablicy dokonał Wójt Gminy Tarnów mgr Grzegorz Kozioł a poświęcił Ksiądz Proboszcz Parafii p.w. św. Alberta Chmielowskiego.

Galeria

Kierownik Maria Zięba w nowym lokalu
Działalność biblioteki
Rok 1993 i nowy wystrój biblioteki
W 1995 roku w bibliotece pojawiają się pierwsze komputery, drukarki i kserokopiarka.
Twórczość ks. Jana Twardowskiego była mottem spotkania z okazji „Dnia Bibliotekarza” w 2001r.
Nowa wypożyczalnia dla dzieci (2001 rok)
W ogólnopolskiej  akcji „Cała Polska czyta dzieciom” uczestniczyła też nasza biblioteka (2002r)
W roku 2004 otwarto pierwszą w gminie Tarnów czytelnię internetową
9 maja 2007 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Ks. Jana Twardowskiego Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy Tarnów
Skip to content